Нүүр хуудас > Тайлан мэдээ > ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ХАРХОРИН СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ БҮТЭН ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ХАРХОРИН СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ БҮТЭН ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН


6-01-2023, 07:06. Зохиогч: admin
Анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн тамгын газрын үйл ажиллагааны нийтлэг журмын 11.2-д "Тамгын газар гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайланг хагас, бүтэн жилээр нэгтгэн гаргах бөгөөд эхний хагас жилд явцын хяналт шинжилгээ, жилийн эцэст хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж тухайн шүүхэд танилцуулж Ерөнхий зөвлөлд хүргүүлж дүгнүүлнэ” гэж заасны дагуу Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Сум дундын шүүхийн тамгын газрын 2022 оны бүтэн жилийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг дараах байдлаар тайлагнаж байна.
 
Тайлантай энд дарж танилцана уу.

ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

Бусад